A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Katalog usług - alfabetycznie
D I J O P R S U W Z
Grupa: D (7)

Złożenie wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły.

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Grupa: I (3)
Grupa: J (1)
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwolenie sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.
Grupa: O (3)
Usługa umożliwia inicjację procesu opłaty za wodę i ścieki
Usługa umożliwia złożenie oświadczenia o czasowym niekorzystaniu z usług dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosek o oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
Grupa: P (3)

Usługa umożliwia udzielenie pełnomocnictwa szczególnego lub dalszego pełnomocnictwa szczególnego do działania we wskazanej sprawie dot. usług wod-kan


Prowadzenie spraw zakresie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu / żłobku
Prowadzenie spraw zakresie odpłatności za posiłki dla dziecka w szkole/przedszkolu/żłobku
Grupa: R (2)
Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku w sprawie rozłożenia należności na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych, umorzenia odsetek.
Skutkuje wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu, umorzeniu zaległości, umorzeniu odsetek.
Rekrutacja do przedszkoli, żłobka i szkół podstawowych
Grupa: S (2)
Szybka i intuicyjna sprzedaż biletów w kasach i on-line. Proste generowanie danych finansowych, pełne zarządzanie seansami i wydarzeniami organizowanymi przez MGOK, a także widzami i sprzedażą.
Pełne zarządzania sekcjami prowadzonymi w instytucji. Umożliwienie klientom internetowej rejestracji na zajęcia oraz dokonywania opłat (w kasie MGOK lub on-line za pomocą szybkich przelewów). Proste kontrolowanie zapisów oraz generowanie raportów finansowych.
Grupa: U (1)
Uzyskanie prawa do weryfikacji on-line posiadanych danych z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL
Grupa: W (15)
Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Uzyskanie dostępu do swoich zobowiązań podatkowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Możliwość wypełniania przez potencjalnych oferentów wzoru oferty na realizacje zadania publicznego.
Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych.
Usunięcie wyrobów zawierających azbest

Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem, jeśli chcesz otrzymać wypis lub wyrys z planu miejscowego, to nie musisz podawać powodu czy uzasadniać złożenia wniosku. Możesz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego, jak i archiwalnego planu.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru numerów porządkowych dla nieruchomości
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludnośc
Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot nadpłaty.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej.
Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie informacji (zaświadczenia) o położeniu działki na obszarze zdegradowanym / na obszarze rewitalizacji / w specjalnej strefie rewitalizacji
Grupa: Z (4)
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem działalności.
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewówUsunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wniosek.Uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie drzew:1) w lasach (usunięcie drzew następuje na podstawie ustawy o lasach)2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową, 3) na plantacjach drzew i krzewów,4) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,5) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału, 6) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu, 7) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu, 8) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie zawarcia/zmiany/rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę dostarczanej na cele gospodarstwa domowego, przemysłowo-gospodarczego i/lub odprowadzanie ścieków dla posiadanej przeze nieruchomości
Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności.
© 2022 Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce